پیشنهاد به مدیران 

1_نظارت های مشارکتی بر فعالیت های اموزشی و پرورشی مدرسه

2_تبادل تجربه موفق مدیران  در رابطه با شاداب سازی مدارس 

3_مطالعه در خصوص شادی و جایگاه ان در تعلیم و تربیت 

4_استفاده از مدیریت مشارکتی که باعث خلاقیت و ابتکار میشود 

5_برقراری روابط حسنه در مدرسه 

6_افزایش عزت نفس در کارکنان و دامش اموزان با روش های صحیح تشویق

7_تشکیل کمیته شاداب سازی مرکب از مدیر ، مربی پرورشی ، دبیر ورزش ، هنر ، نماینده دبیران ، دانش اموزان  و انجمن اولیا و مربیان 

8_برگزاری اردو های سیاحتی و تفریحی با نظارت اولیا

9_بها دادن به دانش اموزان کنجکتو و پرسشگر و پرتحرک و شاداب 

10_ایجاد فضای سبز و استفاده از رنگ های شاد و جذاب در مدرسه